معنی اسم کلارا

نام راهبه ای ایتالیایی

ریشه اسم کلارا

فراوانی اسم کلارا

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام کلارا ثبت نام شده اند.