معنی اسم کولیار

نام روستایی

ریشه اسم کولیار

فراوانی اسم کولیار

تا کنون کسی با نام کولیار در گهواره ثبت نام نکرده است.