معنی اسم کی پیشین

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشاه کیانی

ریشه اسم کی پیشین

فراوانی اسم کی پیشین

تا کنون کسی با نام کی پیشین در گهواره ثبت نام نکرده است.