معنی اسم گلنواز

نوازش کننده گل

ریشه اسم گلنواز

فراوانی اسم گلنواز

تا کنون کسی با نام گلنواز در گهواره ثبت نام نکرده است.