معنی اسم یزدانیار

آن که خداوند یا و یاور اوست

ریشه اسم یزدانیار

فراوانی اسم یزدانیار

تا کنون کسی با نام یزدانیار در گهواره ثبت نام نکرده است.