معنی اسم یزدانیار

آن که خداوند یا و یاور اوست

ریشه اسم یزدانیار

فراوانی اسم یزدانیار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام یزدانیار ثبت نام شده اند.