معنی اسم آباد

تندرست و مرفه ، آراسته

ریشه اسم آباد

فراوانی اسم آباد

تا کنون کسی با نام آباد در گهواره ثبت نام نکرده است.