معنی اسم آباد

تندرست و مرفه ، آراسته

ریشه اسم آباد

فراوانی اسم آباد

تا کنون کسی با نام آباد در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا