معنی اسم آبادیس

نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی

ریشه اسم آبادیس

فراوانی اسم آبادیس

تا کنون کسی با نام آبادیس در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا