معنی اسم آبادیس

نام یکی از پزشکان دوره هخامنشی

ریشه اسم آبادیس

فراوانی اسم آبادیس

تا کنون کسی با نام آبادیس در گهواره ثبت نام نکرده است.