معنی اسم آبان زاد

زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است

ریشه اسم آبان زاد

فراوانی اسم آبان زاد

تا کنون کسی با نام آبان زاد در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا