معنی اسم آبد

همیشگی ، دائمی ، جاودانه

ریشه اسم آبد

فراوانی اسم آبد

تا کنون کسی با نام آبد در گهواره ثبت نام نکرده است.