معنی اسم آبرلی

آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند

ریشه اسم آبرلی

فراوانی اسم آبرلی

تا کنون کسی با نام آبرلی در گهواره ثبت نام نکرده است.