معنی اسم آبرلی

آبر(فارسی، آبرو) + لی (ترکی) دارای آبرو، آبرومند

ریشه اسم آبرلی

فراوانی اسم آبرلی

تا کنون کسی با نام آبرلی در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا