معنی اسم آتاباللی

یادگار مانده از پدر بزرگ ، مرد کوچک اندام

ریشه اسم آتاباللی

فراوانی اسم آتاباللی

تا کنون کسی با نام آتاباللی در گهواره ثبت نام نکرده است.