معنی اسم آتابیگ

لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزادگان دربار سلاطین ترک

ریشه اسم آتابیگ

فراوانی اسم آتابیگ

تا کنون کسی با نام آتابیگ در گهواره ثبت نام نکرده است.