معنی اسم آتاش

آداش، همنام

ریشه اسم آتاش

فراوانی اسم آتاش

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام آتاش ثبت نام شده اند.