معنی اسم آتاقلیچ

شمشیر پدری

ریشه اسم آتاقلیچ

فراوانی اسم آتاقلیچ

تا کنون کسی با نام آتاقلیچ در گهواره ثبت نام نکرده است.