معنی اسم آترابان

نگهبان آتش، پیشوای دینی

ریشه اسم آترابان

فراوانی اسم آترابان

تا کنون کسی با نام آترابان در گهواره ثبت نام نکرده است.