معنی اسم آتربان

نگهبان آتش، پیشوای دینی

ریشه اسم آتربان

فراوانی اسم آتربان

تا کنون کسی با نام آتربان در گهواره ثبت نام نکرده است.