معنی اسم آتروان

صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی

ریشه اسم آتروان

فراوانی اسم آتروان

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام آتروان ثبت نام شده اند.