معنی اسم آترون

صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی

ریشه اسم آترون

فراوانی اسم آترون

تا کنون کسی با نام آترون در گهواره ثبت نام نکرده است.