معنی اسم آتروپات

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست

ریشه اسم آتروپات

فراوانی اسم آتروپات

تا کنون کسی با نام آتروپات در گهواره ثبت نام نکرده است.