معنی اسم آتورپات

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست

ریشه اسم آتورپات

فراوانی اسم آتورپات

تا کنون کسی با نام آتورپات در گهواره ثبت نام نکرده است.