معنی اسم آذرنرسی

نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی

ریشه اسم آذرنرسی

فراوانی اسم آذرنرسی

تا کنون کسی با نام آذرنرسی در گهواره ثبت نام نکرده است.