معنی اسم آرتاباز

نام فرمانده گردونه های کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم آرتاباز

فراوانی اسم آرتاباز

تا کنون کسی با نام آرتاباز در گهواره ثبت نام نکرده است.