معنی اسم آرتمن

نام برادر بزرگ تر خشایارشاه پسر کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم آرتمن

فراوانی اسم آرتمن

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام آرتمن ثبت نام شده اند.