معنی اسم آریتما

نام یکی از سران ماد

ریشه اسم آریتما

فراوانی اسم آریتما

تا کنون کسی با نام آریتما در گهواره ثبت نام نکرده است.