معنی اسم آصف

تدبیر،مشاور خردمند، نام وزیر سلیمان(ع) ، عنوان وزیران ایرانی در دوران اسلامی

ریشه اسم آصف

فراوانی اسم آصف

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام آصف ثبت نام شده اند.