معنی اسم آمنید

نام دبیر داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم آمنید

فراوانی اسم آمنید

تا کنون کسی با نام آمنید در گهواره ثبت نام نکرده است.