معنی اسم آموی

رود جیحون، آمودریا

ریشه اسم آموی

فراوانی اسم آموی

تا کنون کسی با نام آموی در گهواره ثبت نام نکرده است.