معنی اسم آوگان

از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی و پیشرو سپاه فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم آوگان

فراوانی اسم آوگان

تا کنون کسی با نام آوگان در گهواره ثبت نام نکرده است.