معنی اسم ابتهاش

ابتهاج

ریشه اسم ابتهاش

فراوانی اسم ابتهاش

تا کنون کسی با نام ابتهاش در گهواره ثبت نام نکرده است.