معنی اسم ابوریحان

نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم، ابوریحان بیرونی

ریشه اسم ابوریحان

فراوانی اسم ابوریحان

تا کنون کسی با نام ابوریحان در گهواره ثبت نام نکرده است.