معنی اسم اتبک

در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومت محلی داشتند

ریشه اسم اتبک

فراوانی اسم اتبک

تا کنون کسی با نام اتبک در گهواره ثبت نام نکرده است.