معنی اسم اترک

نام رود مرزی ایران در شرق که به دریای خزر می ریزد

ریشه اسم اترک

فراوانی اسم اترک

تا کنون کسی با نام اترک در گهواره ثبت نام نکرده است.