معنی اسم اثیرالدین

شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ششم، اثیرالدین اخسیکتی

ریشه اسم اثیرالدین

فراوانی اسم اثیرالدین

تا کنون کسی با نام اثیرالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.