معنی اسم اختیارالدین

آن که دین او را انتخاب کرده است

ریشه اسم اختیارالدین

فراوانی اسم اختیارالدین

تا کنون کسی با نام اختیارالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.