معنی اسم اخشید

نام پادشاه سمرقند

ریشه اسم اخشید

فراوانی اسم اخشید

تا کنون کسی با نام اخشید در گهواره ثبت نام نکرده است.