معنی اسم ارباب

پادشاه کارفرما رئیس

ریشه اسم ارباب

فراوانی اسم ارباب

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ارباب ثبت نام شده اند.