معنی اسم ارباد

نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ارباد

فراوانی اسم ارباد

تا کنون کسی با نام ارباد در گهواره ثبت نام نکرده است.