معنی اسم اربیل

بسیار خوب

ریشه اسم اربیل

فراوانی اسم اربیل

تا کنون کسی با نام اربیل در گهواره ثبت نام نکرده است.