معنی اسم ارتافرین

نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ارتافرین

فراوانی اسم ارتافرین

تا کنون کسی با نام ارتافرین در گهواره ثبت نام نکرده است.