معنی اسم ارتگین

همسر دلاور

ریشه اسم ارتگین

فراوانی اسم ارتگین

تا کنون کسی با نام ارتگین در گهواره ثبت نام نکرده است.