معنی اسم ارجاسب

ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم ارجاسب

فراوانی اسم ارجاسب

تا کنون کسی با نام ارجاسب در گهواره ثبت نام نکرده است.