معنی اسم ارشاسب

دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان

ریشه اسم ارشاسب

فراوانی اسم ارشاسب

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ارشاسب ثبت نام شده اند.