معنی اسم ارشویر

نام یکی از پادشاهان اشکانی

ریشه اسم ارشویر

فراوانی اسم ارشویر

تا کنون کسی با نام ارشویر در گهواره ثبت نام نکرده است.