معنی اسم ارغش

تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی

ریشه اسم ارغش

فراوانی اسم ارغش

تا کنون کسی با نام ارغش در گهواره ثبت نام نکرده است.