معنی اسم اریاسب

نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم اریاسب

فراوانی اسم اریاسب

تا کنون کسی با نام اریاسب در گهواره ثبت نام نکرده است.