معنی اسم اریس

زیرک، هوشیار

ریشه اسم اریس

فراوانی اسم اریس

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام اریس ثبت نام شده اند.