معنی اسم استاسیس

از مخالفین سلطه عرب در ایران در زمان خلیفه عباسی

ریشه اسم استاسیس

فراوانی اسم استاسیس

تا کنون کسی با نام استاسیس در گهواره ثبت نام نکرده است.