معنی اسم اسپیتامن

صورتی از سپیتمان، لقب خانوادگی زرتشت نام سردار ایرانی در زمان اسکندر مقدونی

ریشه اسم اسپیتامن

فراوانی اسم اسپیتامن

تا کنون کسی با نام اسپیتامن در گهواره ثبت نام نکرده است.