معنی اسم افریدون

فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش

ریشه اسم افریدون

فراوانی اسم افریدون

تا کنون کسی با نام افریدون در گهواره ثبت نام نکرده است.