معنی اسم الدنیز

اقیانوس

ریشه اسم الدنیز

فراوانی اسم الدنیز

تا کنون کسی با نام الدنیز در گهواره ثبت نام نکرده است.